#

KJF Broker

Oferta

Ubezpieczenia majątkowe

Pojęcie ubezpieczeń majątkowych jest bardzo szerokie i obejmuje swym zakresem wiele różnorodnych ryzyk. Pod tym terminem kryją się ubezpieczenia ogniowe, kradzieżowe, komunikacyjne, odpowiedzialności cywilnej, finansowe, budowlane i wiele innych. KJF Broker zajmuje się wszystkimi rodzajami tych ubezpieczeń.
Obsługując duże podmioty funkcjonujące w różnych branżach, możemy mówić o dużej wszechstronności naszych pracowników. Ubezpieczenia komunikacyjne są podstawą programu przygotowanego dla MPK w Poznaniu, które dysponuje flotą kilkuset pojazdów. Charakter działalności tej firmy wymaga również kompleksowej ochrony w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Posiadając w portfelu firmy dysponujące mieniem o dużej wartości jak np. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, niezbędne było opracowanie szczelnej ochrony w zakresie ubezpieczeń ogniowych, kradzieżowych oraz sprzętu elektronicznego. Dla jednego z naszych strategicznych klientów przygotowaliśmy duży program ubezpieczenia wierzytelności handlowych obejmujący ponad stu kontrahentów.
Niezależnie od dużych programów, mamy wydzielony zespół, który zajmuje się kompleksowym ubezpieczaniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Pełnomocnictwo Brokera

Świadczenie usług doradztwa ubezpieczeniowego przez Brokera wyznacza ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym. w świetle jej przepisów podstawą wszelkich działań podejmowanych przez brokera jest pełnomocnictwo udzielone przez Klienta.
Takie umocowanie pozwala brokerowi wybrać optymalny produkt ubezpieczeniowy z całej rynkowej oferty i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności konkretnego podmiotu.

Obsługa brokerska

Obsługa klienta zakłada przydzielenie z ramienia naszej firmy brokera prowadzącego, który staje się Opiekunem Klienta. Ma on do dyspozycji brokerów wspomagających, którzy w przypadku nieobecności zastępują go lub przejmują jego obowiązki. W pierwszej fazie współpracy, przy identyfikacji i ocenie ryzyk już istniejących u Klienta, uczestniczy szeroki zespół specjalistów z poszczególnych grup ubezpieczeń. Zespół ten dokonuje wnikliwej analizy posiadanej ochrony ubezpieczeniowej. Dzięki znajomości rynku ubezpieczeń oraz produktów brokerzy sugerują rozwiązania jakie można zastosować w nowym programie ubezpieczeniowym. Po ustaleniu zakresu ochrony broker prowadzący, na bazie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, przystępuje do negocjacji z zakładami ubezpieczeń. Wszystkie zgromadzone oferty poddawane są weryfikacji przez zespół, który opracował program. Na tej podstawie rekomendujemy najlepszy naszym zdaniem program. Ostateczną decyzję podejmują jednak zawsze decyzyjni pracownicy Firmy. Na tej podstawie zawierana jest umowa ubezpieczenia z wybranym towarzystwem.

W sytuacji kiedy Klient podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych aktywnie uczestniczymy w procesie opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części merytorycznej, dotyczącej zakresu ochrony oraz warunków przyszłej umowy ubezpieczenia. Mamy duże doświadczenie w tym zakresie ponieważ wielu z naszych klientów musi stosować procedurę zamówień publicznych.

Bieżącą obsługę brokerską w trakcie obowiązywania umowy prowadzi broker prowadzący. Odpowiada on za terminowość dostarczania dokumentów i stanowi główne źródło informacji ubezpieczeniowej. Przyjmuje on wszystkie zgłoszenia odnośnie ewentualnych doubezpiczeczeń w trakcie trwania roku ubezpieczeniowego. Do podstawowych obowiązków brokera należy również udział w procesie likwidacji szkód - gromadzenie dokumentacji, nadzór nad przestrzeganiem terminów oraz ewentualne interwencje w przypadku odmowy wypłaty odszkodowań. Dzięki rzetelnej i profesjonalnej obsłudze brokerskiej zyskują Państwo wiedzę i doświadczenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu ubezpieczeń. Pozwala to zapewnić odpowiedni zakres ochrony ubezpieczeniowej, znacznie usprawnić obsługę ubezpieczeniową Państwa firmy oraz z reguły obniżyć koszty ubezpieczeń.

Ubezpieczenia na życie

KJF Broker zajmuje się wszystkimi rodzajami ubezpieczeń na życie. w imieniu naszych klientów prowadzimy negocjacje programów grupowych ubezpieczeń na życie i grupowych ubezpieczeń z funduszami kapitałowymi. w zależności od liczebności grupy, jej struktury wiekowej i zawodowej jesteśmy w stanie przygotować programy dostosowane do potrzeb konkretnych grup zawodowych, uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności i deklarowaną przez ubezpieczonych wysokość składki. Mamy na swoim koncie wiele wdrożeń takich programów między innymi w MPK Poznań (3000 pracowników), Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (2000 pracowników) Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu (1400 pracowników), SO ZOZ MSWiA w Poznaniu (500 pracowników) i wielu innych zakładach pracy i instytucjach na terenie miasta Poznania , województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Jesteśmy autorami unikatowej na rynku metody oceny proponowanych przez zakłady ubezpieczeń warunków ubezpieczenia. Dla grup powyżej 3000 pracowników negocjujemy programy z bardzo wysoką ochroną na wypadek poważnego zachorowania.

Wdrażamy również programy ubezpieczeniowe dla grup oczekujących niestandardowej ochrony ubezpieczeniowej. Chodzi przede wszystkim o oferty dla zarządów firm, kadry kierowniczej i kluczowych pracowników. Zakres ochrony jak również warunki takich ubezpieczeń są zawsze indywidualne a świadczenia bardzo wysokie. Na przykład z tytułu śmierci ubezpieczonego 2 miliony złotych, z tytułu niezdolności do pracy 1 milion złotych czy z tytułu poważnego zachorowania 700 tysięcy złotych. Składka kalkulowana jest albo indywidualnie w zależności od wieku ubezpieczonego, jego stanu zdrowia i zakresu świadczeń, bądź dla grupy w zależności od średniej wieku Dla niektórych grup możliwe jest wdrożenie programów z wysokim automatycznym limitem akceptacji (bez badań medycznych) np: do 300 000 sumy ubezpieczenia.

Skutecznie pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu i wprowadzeniu w życie Pracowniczych Programów Emerytalnych. z naszą pomocą wdrożony został Pracowniczy Program Emerytalny dla Grupy DALKIA Poznań S.A. Nowym elementem aktywności KJF Broker są ubezpieczenia zdrowotne. Ten rodzaj ochrony proponujemy naszym obecnym i nowym klientom. Ubezpieczenia zdrowotne mogą funkcjonować jako opcje do istniejących już w firmach ubezpieczeń grupowych bądź jako samoistne programy.

Współpracujemy z największymi na rynku zakładami ubezpieczeń na życie między innymi: PZU ŻYCIE S.A., ERGO-HESTIA ŻYCIE S.A., GENERALI TU NA ŻYCIE S.A., TUnŻ WARTA S.A., TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A., AVIVA TUnŻ S.A., AXA ŻYCIE TU S.A.

Szkolenia

KJF Broker sp. z o.o. w swojej działalności zajmuje się również szkoleniami. Dysponując własną kadrą doświadczonych w branży ubezpieczeniowej pracowników jak również korzystając z zewnętrznych fachowców szkolimy między innymi w takich zakresach jak:

  • techniki sprzedaży
  • techniki negocjacji
  • komunikacja werbalna i niewerbalna
  • rekrutacji
  • szkolenia komputerowe

Dysponujemy własną salą szkoleniową wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt audio-video.